Home >> OGLOSZENIA i PRZETARGI
OGLOSZENIA i PRZETARGI
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 10 październik 2013

Ogłoszenie - 412174 - 2013
data zamieszczenia: 10.10.2013


Tryb udzielenia zamówienia:
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Rodzaj zamówienia:
zamówienia na usługi

Rok:
2013

Przedmiot zamówienia:
Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas pierwszych w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 5, w ramach projektu POKL.09.02.00-06-025/12 pt. Już czas na staż, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zakres zamówienia obejmuje: 1. organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas pierwszych w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 5; 2. organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas pierwszych w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 5 na podstawie przekazanego programu zajęć, z wykorzystaniem założonych podręczników i materiałów dydaktycznych udostępnionych przez Zamawiającego; 3. prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu; 4. monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczestników; 5. przeprowadzenie końcowego sprawdzianu wiedzy; 6. sprawozdawczość z realizacji usługi; 7. współpraca z Beneficjentem, tj. z Gminą Lublin w zakresie realizacji Projektu..

Rodzaj dokumentu:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załącznik 1 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik 3 - Wzór wykazu osób
 • Załącznik 4 - Wzory formularza ofertowego
 • Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
 • Załącznik 6 - Wzór umowy
 • Załącznik 7 - Wzór oświadczenia o niekaralności
 • Załącznik 1 do umowy
 • Załącznik 2 do umowy
 • Załącznik 3 do umowy
 •