Home >> PSBiG
Stypendia i pomoc materialna uczniom
 

Stypendia na rok szkolny 2017/2018 Miasta Lublina

Wtorek, 5 wrzesień 2017

 

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin na rok szkolny 2017/2018. Termin składania wniosków do 15.09. - gabinet 210

W poniższych dokumentach znajdziesz opis procedury przyznawania stypendium, treść uchwały Rady Miasta Lublin oraz wzór wniosku i wzór oświadczenia odochodach

 

 

Program pomocy uczniom w 2017roku

Poniedziałek, 4 wrzesień 2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

 

 

Stypendia w roku szkolnym 2016/2017

 

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są w gabinecie 210

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 Wypawka szkolna.

Uprawnionymi w roku szkolnym 2016/2017 są… jedynie uczniowie posiadają…cy orzeczenie o potrzebie kształ‚cenia specjalnego. Wniosek wraz z kopią… orzeczenia osoby zainteresowane składają… w szkole do dnia 5 wrześ›nia 2016 r.

Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna

 

 

Stypendia szkolne na rok 2015/2016

Piątek, 4 wrzesień 2015

Uczniowie zameldowani na terenie miasta Lublin mają możliwość ubiegania się o stypendia szkolne. Stypendium może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto. Od 1 października kryterium dochodowe wynosić będzie 514 zł. Wnioski wraz załącznikami należy składać w gabinecie 210 lub u psychologa szkolnego. Szczegółowe informacje w gabinecie wicedyrektorów.

 

 

"Wyprawka szkolna" pomoc dla uczniów klas IV technikum

Piątek, 3 lipca 2015

Program pomocy polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Program obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy IV technikum.

 

 

Stypendia dla absolwentów szkół średnich, decydujących się na studiowanie na lubelskich uczelniach

Wtorek, 21 kwietnia 2015

W ramach ww. Programu, pomoc materialna w formie stypendium naukowego, przyznawana będzie corocznie, studentom pierwszego roku, począwszy od roku akademickiego 2015/2016. Kryteria przyznawania stypendiów oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o ich przyznanie określa Regulamin, stanowiący‚ załącznik do przesyłanej Uchwały.


W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu zapobieganie odpływowi z terenu Miasta, zdolnych młodych abiturientów i wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w mieście, upowszechniamy wśród uczniów, informację o podjętej uchwale Rady Miasta oraz o możliwości otrzymywania przez laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, już na pierwszym roku studiów, stypendium w łącznej wysokości› ponad 4 000 zł‚ (przy minimalnym wynagrodzeniu ogłoszonym na rok 2015, szacowana wysokość‡ stypendium to 437,50 zł‚ miesięcznie).


Treść uchwały wraz z załącznikiem

 

Pomoc finansowa dla uczniów Miasta Lublina

Wtorek, 21 kwietnia 2015

Poniżej znajduje się Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublina. Dokument określa zasady, formy i tryb pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublina znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.


Treść uchwały wraz z załącznikiem

 

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Wydział Oświaty i Wychowania uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej UM Lublin znajduje się tekst aktualnej uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (wraz ze zmianą z dn. 20.11.2014 r.) oraz wniosek o przyznanie wyróżnień dla uczniów i oświadczenie dot. wypłaty stypendium w formie edytowalnej, które należy wypełnić w edytorze tekstu.


Informacje znajdują się pod adresem:
http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&fid=14457


Terminy złożenia wniosków dla szkół ponadgimnazjalnych do 22 maja

 

 

Wyprawka szkolna w 2014

Czwartek, 4 września 2014

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie.

 

Zapoznaj się z zasadami przydzielania pomocy na podręczniki

 

Nowe zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Wtorek, 2 września 2014
W sierpniu 2014 przyjęto nowy regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie miasta Lublina.

 

Wiecej…