Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Technikum 5-letnie 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 

Absolwent kształcący się w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:

 1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,

 2. wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,

 3. wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych budowli ziemnych,

 4. wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym robót ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych;

w zakresie kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów,

 1. organizowania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych,

 2. organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych,

 3. kosztorysowania robót drogowych.

 

Opis zawodu

Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich, a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi, a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

Technik budowy dróg może być zatrudniony w: firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty inżynierskie, biurach projektów projektujących drogi i obiekty inżynierskie, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, w laboratoriach drogowych. Technik budowy dróg może założyć własną firmę.

W zawodzie technik budowy dróg można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonawstwem robót: drogowych, ziemnych, odwodnieniowych oraz nawierzchniowych, kierowaniem robotami drogowymi, kosztorysowaniem robót, pełnieniem nadzoru w zakresie budowy dróg, ulic, autostrad i lotnisk oraz drogowych obiektów inżynierskich, ich eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem drogami w urzędach administracji terytorialnej i samorządowej państwa.

 

Kształcenie w zawodzie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Obejmują one następujące zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 2. Podstawy drogownictwa

 3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych

 4. Obsługa maszyn do robót ziemnych

 5. Wykonywanie robót ziemnych

 6. Wykonywanie robót drogowych

 7. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych

 8. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych

 9. Kosztorysowanie robót drogowych

 10. Język obcy zawodowy

Technikum 5-letnie

 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 1. Przygotowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 2. Wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 1. Wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 2. Monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 3. Oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

 

Opis zawodu

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zadania zawodowe związane są z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest pracownikiem samodzielnym lub prowadzi nadzór nad małym zespołem osób. Współpracuje w grupie, by wykonywać wspólnie zadania zawodowe, dba o własne bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo pracy współpracowników. Zadania zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej związane są z mikro i małymi instalacjami Odnawialnych Źródeł Energii. Może on również montować i obsługiwać większe instalacje we współpracy z innymi zawodami i przedsiębiorstwami.

 

Kształcenie w zawodzie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Obejmują one następujące zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 2. Podstawy energetyki

 3. Metrologia w energetyce odnawialnej

 4. Materiały, narzędzia i technologie do montażu systemów energetyki odnawialnej

 5. Dokumentacja i kosztorysowanie w energetyce odnawialnej

 6. Montowanie i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót

 7. Przemiany energetyczne

 8. Określanie oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko

 9. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 10. Sterowanie i automatyka systemów energetyki odnawialnej

 11. Monitorowanie systemów energetyki odnawialnej

 12. Język obcy zawodowy

 

Technikum 5-letnie 

 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:

  • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich elementów architektury,

  • wykonywania oraz renowacji kamiennych elementów architektury;

 2. w zakresie kwalifikacji BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:

  • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych i tynków, 

  • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,

  • organizowania i realizacji prac renowatorskich.

 

Opis zawodu

Zadania zawodowe technika renowacji elementów architektury obejmują takie zagadnienia, jak:wykonywanie oraz renowację sztukatorskich elementów architektury, wykonywanie oraz renowację kamieniarskich elementów architektury, wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych i tynków, powłok malarskich, wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych, organizowanie i realizację prac renowatorskich. 

Technik renowacji elementów architektury: wykonuje prace montażowe, remontowe i renowacyjne elementów architektonicznych, tynków, polichromii, okładzin kamiennych oraz ceramicznych, wykonuje prace remontowo-budowlane i renowacyjne konstrukcji, budynków i zabytków architektury, projektuje.

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy lub własnych firmach zajmujących się renowacją zabytków oraz w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych, terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 

 

Efekty kształcenia

Kwalifikacja BUD. 23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Podstawy budownictwa i renowacji elementów architektury

 • Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

 • Wykonywanie oraz renowacja kamiennych elementów architektury

 • Język obcy zawodowy

Kwalifikacja BUD. 24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Podstawy budownictwa i renowacji elementów architektury

 • Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków

 • Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich

 • Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych

 • Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

 • Język obcy zawodowy

 

Technikum 5-letnie 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:

 1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,

 2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,

 3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

 4. wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych;

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:

 1. organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych,

 2. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych,

 3. organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

 4. organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

Wykonuje także prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci sanitarnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.

 

TOK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BUD 09:Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

 1. Przedmioty teoretyczne zawodowe:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Podstawy budownictwa

  • Rysunek techniczny

  • Technologia sieci i instalacji sanitarnych

 2. Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

  • Wykonywanie sieci i instalacji sanitarnych – zajęcia praktyczne

 3. Praktyka zawodowa

BUD 20: Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

 1. Przedmioty teoretyczne zawodowe

  • Organizacja robót sanitarnych

  • Język obcy zawodowy

 2. Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

  • Pracownia dokumentacji

  • Pracownia kosztorysowania

 3. Praktyka zawodowa

 

Technikum 5-letnie

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

,/p>

Opis zawodu

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

Technik informatyk zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

 

Do zadań zawodowych technika informatyka zaliczamy

 1. Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego.

 2. Nadzorowanie pracy sieci komputerowej.

 3. Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).

 4. Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań.

 5. Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.

 6. Administrowanie bazą danych.

 7. Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji. 

 8. Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania.

 9. Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 10. Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego.

 11. Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.

 12. Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.

 13. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.

 14. Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.

 15. Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania

 

TOK KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

I. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 1. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

  • Język angielski w informatyce

  • Urządzenia techniki komputerowej

  • Systemy operacyjne

  • Lokalne sieci komputerowe

 2. Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowane w formie zajęć praktycznych

  • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

  • Administrowanie systemami operacyjnymi

  • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych

II. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 1. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

  1. Język angielski w informatyce

  2. Bazy danych

  3. Witryny i aplikacje internetowe

 2. Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowane w formie zajęć praktycznych

  1. Tworzenie i zarządzanie bazami danych

  2. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

III. Praktyka zawodowa

 

Technikum 5-letnie

 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:

  • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,

  • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,

  • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

 2. w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:

  • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,

  • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,

  • wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

 

Opis zawodu

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych graficznych i opisowych o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji. Geodeci wykonują mapy (np. mapę zasadniczą, ewidencyjną, topograficzną) oraz dokumentację o charakterze prawnym. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej

Oprócz tworzenia nowych opracowań geodeci są odpowiedzialni również za aktualizację już istniejących map, ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych o charakterze przestrzennym i opisowym. Uczestniczą również w procesach budowlanych różnego rodzaju inwestycji. Ich praca jest niezbędna zarówno na początku inwestycji przy dokładnym wskazaniu miejsca lokalizacji jak i po zakończeniu w celu zaktualizowania mapy zasadniczej. Geodeci również wykonują pomiar odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji, pomiary i opracowania do celów prawnych wynikające z: rozgraniczeń nieruchomości, podziałów i scaleń, wywłaszczeń i innych.

Podczas swojej pracy wykorzystują elektroniczne instrumenty geodezyjne do pomiaru odległości, kątów i wysokości obiektów. Korzystają również z nowoczesnych technologii pomiarowych np. pomiarów satelitarnych GNSS czy skaningu laserowego. Efekty pomiarów opracowują korzystając ze specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego.

 

TOK KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

W kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów wyodrębniono następujące przedmioty:

 1. Przedmioty teoretyczne zawodowe:

  • Geodezja

  • Kartografia

  • Geodezja inżynieryjna

  • Prawo w geodezji

  • Język obcy w geodezji

 2. Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

  • Rysunek geodezyjny

  • Prace geodezyjne i kartograficzne

  • Geomatyka

  • Ćwiczenia geodezyjne

 1. Praktyka zawodowa

W kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami wyodrębniono następujące przedmioty:

 1. Przedmioty teoretyczne zawodowe:

  • Kataster i gospodarka nieruchomościami

  • Język obcy w geodezji

 2. Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

  • Dokumentacja katastralna

  • Geomatyka

  • Ćwiczenia geodezyjne

 3. Praktyka zawodowa

 

Szkoła branżowa

 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi:

 1. czytać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych,

 2. przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, obliczać zapotrzebowaniemateriałowe,

 3. wykonywać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu,

 4. określać i przygotowywać materiały do zaplanowanych prac wykończeniowych,

 5. wykonywać roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich, montaż suchej zabudowy,

 6. wykonywać naprawy i konserwację elementów wykończeniowych,

 7. dokonywać odbioru robót wykończeniowych,

 8. oceniać jakość robót w systemie suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich i posadzkarsko - okładzinowych oraz kalkulować ich koszty, a ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

  • przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

  • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

  • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

  • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji

 

Opis zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem w obiektach budowlanych (mieszkaniowych, przemysłowych oraz usługowych), dotyczące montażu suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, układanie suchych tynków, wykonywanie okładzin ściennych), robót malarsko-tapeciarskich oraz robót posadzkarsko-okładzinowych.

Roboty malarskie obejmują przygotowanie podłoży i wykonanie powłok malarskich w rożnych technikach, z dobraniem odpowiednich narzędzi i sprzętu malarskiego.

Roboty tapeciarskie obejmują przygotowanie podłoży, dobór rodzaju tapety w zależności od podłoża z zachowaniem wymagań technicznych jakościowych. Roboty posadzkarskie obejmują wykonywanie posadzek z drewna, ceramiki, kamienia, tworzyw drzewnych, tworzyw sztucznych oraz wykonywanie posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drzewnych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się też naprawą i konserwacją powłok malarskich, tapet , posadzek, okładzin. Wykonuje przedmiary robót obliczając zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt oraz przewidywany koszt wykonania robót

 

Kształcenie w zawodzie realizowane jest w formie zajęć

teoretycznych obejmujących:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 2. Podstawy budownictwa

 3. Rysunek i dokumentacja techniczna

 4. Technologia systemów suchej zabudowy

 5. Technologia robót malarsko-tapeciarskich

 6. Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych

praktycznych obejmujących:

 1. Roboty wykończeniowe – zajęcia praktyczne

 2. Praktyka zawodowa

 

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. (Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych) może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. (Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Technikum 5-letnie

 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Opis zawodu

Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu, kieruje i nadzoruje pracą podległych pracowników.

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych wyznacza drzewa do wycięcia, dobiera metodę prac konserwatorskich do obszarów zdegradowanych, organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach,przed obiektami użyteczności publicznej oraz w ogrodach przydomowych.

W zakresie małej architektury krajobrazu projektuje, wykonuje, kosztorysuje oraz konserwuje elementy i obiekty małej architektury krajobrazu takie jak nawierzchnie, trejaże, pergole, urządzenia wodne, ławki itp.

 

W kształceniu zawodowym uczeń nabywa następujące umiejętności

 • dobierania gatunków roślin ozdobnych do urządzania roślinnych obiektów architektury krajobrazu i dekoracji wnętrz, 

 • planowania i wykonywania zabiegów ochrony i nawożenia roślin ozdobnych w architekturze krajobrazu,

 • wykonywania nasadzeń i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów ozdobnych,

 • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją trawników, rabat i ogrodów specjalnych,

 • sporządzania projektów koncepcyjnych i wykonawczych elementów i kompozycji roślinnych w obiektach architektury krajobrazu, z uwzględnieniem kosztorysu,

 • organizowania i kierowania pracą zespołu, stosując różne techniki wpływające na poprawę warunków pracy i jakość wykonywanych zadań,

 • oceniania warunków krajobrazu naturalnego oraz doboru metody ochrony konserwatorskiej obiektów parkowo-ogrodowych,

 • oceniania gleby i dobierania rodzajów zabiegów uprawowych w produkcji roślin pod osłonami i w gruncie,

 • dobierania roślin do dekoracji wnętrz i układów kompozycyjnych w zewnętrznych elementach architektonicznych,

 • stosowania podstaw projektowania, konstrukcji budowlanych oraz rysunku technicznego w projektach roślinnych obiektów architektury krajobrazu, 

 • wykorzystywania graficznych programów komputerowych wspomagających projektowanie,

 • określania kryteriów ergonomicznej struktury przestrzennej stanowisk pracy oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 • dobierania narzędzi i sprzętu do prac wykonywanych w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu,

 • planów i projektów zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem technik geodezyjnych, 

 • ykonywania robót ziemnych związanych z budową elementów małej architektury krajobrazu na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej, 

 • wykonywania i konserwacji elementów małej architektury krajobrazu i placów zabaw dla dzieci,

 • sporządzania kosztorysu urządzania i konserwacji elementów małej architektury krajobrazu, wykorzystując programy komputerowe,

 • współpracy w zespole, wykazując się kreatywnością, odpornością na stres, rozwiązując sytuacje konfliktowe i proponując rozwiązania usprawniające prace w zespole,

 • stosowania zasad bhp na stanowisku pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, stosownie do rodzaju wykonywanych prac technika architektury krajobrazu,

 • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

 

TOK KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

I. Kwalifikacja OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 1. Zagadnienia realizowane na przedmiotach teoretycznych 

  • BHP w architekturze krajobrazu

  • Rośliny ozdobne

  • Ochrona i kształtowanie krajobrazu

  • Stylizacja ogrodów

  • Język obcy w architekturze krajobrazu

 2. Zagadnienia realizowane na przedmiotach organizowanych w formie zajęć praktycznych:

  • Podstawy projektowania

  • Pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

  • Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz

II. Kwalifikacja OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 1. Zagadnienia realizowane na przedmiotach teoretycznych

  • Język obcy w architekturze krajobrazu

  • Obiekty małej architektury krajobrazu

 2. Zagadnienia realizowane na przedmiotach organizowanych w formie zajęć praktycznych:

  • Projekty obiektów małej architektury krajobrazu

  • Prace w obiektach małej architektury krajobrazu

III. Praktyka zawodowa

 

Na rok szkolny 2020/21 prowadzimy nabór do następujących klas

technik budownictwa 311204

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik budownictwa 311204

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik geodeta 11104

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik geodeta 11104

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik renowacji elementów architektury 311210

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik informatyk 351203

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik architektury krajobrazu 314202

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 712905

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Rejestracja kandydatów pod adresem

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

od 15 czerwca 2020 od 8:00 zaczyna się rejestracja kandydatów oraz wybór preferencji

 

Proponujemy w roku szkolnym 2020/21 naukę w zawodach

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik informatyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik renowacji elementów architektury

Technik architektury krajobrazu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

   

 

 

Informacje o rekrutacji 2020/21

 1. Nabór 2020/21 - oferta edukacyjna
 2. Nabór 2020/21 - terminy
 3. Nabór 2020/21 - regulaminy

 

 

 

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną. Rejestracja kandydatów pod adresem

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej:

 

od 15.06.2020 08:00 do 10.07.2020 15:00
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

od 26.06.2020 do 04.07.2020 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 31.07.2020 do 4.08.2020 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

12.08.2020
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

REKRUTACJA 2019-2020

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 planujemy otworzyć klasy

 

w XI Liceum Ogólnokształcącym

na podbudowie szkoły podstawowej

o 4-letnim cyklu kształcenia

 • klasa z rozszerzonym językiem polskim i wiedzą o społeczeństwie
 • klasa z rozszerzoną geografią i językiem angielskim

Nauczane języki obce to: język angielski i język niemiecki

 

 

REKRUTACJA 2019-2020

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną.
Rejestracja kandydatów pod adresem

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej:

 

od 08.04.2019 08:00 do 15.05.2019 14:00
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

 

od 14.06.2019 do 17.06.2019
Zmiana wyboru preferencji

 

od 21.06.2019 do 25.06.2019 14:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

 

04.07.2019 10:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

 

od 04.07.2019 10:00 do 08.07.2019 14:00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

 

12.07.2019 12:00
Publikacja list przyjętych

 

 

REKRUTACJA 2019-2020

 

Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2

na podbudowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej

3-letni cykl kształcenia

 

Na rok szkolny 2019/20 prowadzimy nabór do klasy

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
  1. Montaż systemów suchej zabudowy
  2. Wykonywanie robót malarskich
  3. Wykonywanie robót tapeciarskich
  4. Wykonywanie robót posadzkarskich
  5. Wykonywanie robót okładzinowych

 

klasy o 3-letnim cyklu kształcenia

Zawód

Nauczane
języki obce

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

j. niemiecki