Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Technik geodeta - symbol zawodu 311104 (stara podstawa programowa)

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
 5. zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
  2. Opracowywanie map i profili terenu
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
  1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych
  2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
  1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości
  2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311104