Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

 

Technik geodeta - symbol zawodu 311104

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
 5. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;
  1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  2. Sporządzanie opracowań kartograficznych
  3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
  4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
 • BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
  1. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
  2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik-geodeta-311104.pdf