Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Technik renowacji elementów architektury - symbol zawodu 311210 (stara podstawa programowa)

 

Jest to nowy zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku pracy. W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Polscy konserwatorzy cieszą się w świecie bardzo dobra opinią. Niemcy mówią, ze nie byłoby niemieckiej konserwacji zabytków bez wkładu polskich specjalistów. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi.

Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów gólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, rysunek i kompozycja, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich , dokumentacja techniczna, działalność zawodowa. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:

 • Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
 • Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:

 • Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
 • Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich
 • Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
 • Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

Technik renowacji elementów architektury w pracy zawodowej:

 • wykonuje sztukaterie(dekoracje gipsowe) i dekoracyjne elementy kamieniarskie,
 • uczestniczy w pracach remontowo-budowlanych i renowacyjnych zabytków architektury,
 • wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych w zabytkowych obiektach,
 • projektuje i wykonuje wystroje sztukatorskie i kamieniarskie wnętrz współczesnych ,
 • projektuje oraz wykonuje obiekty małej architektury z materiałów kamieniarskich i sztukatorskich

Absolwent tego kierunku będzie mógł być zatrudniony w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno – remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, firmach wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie we współczesnych budynkach oraz w firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury (rzeźby, pomniki, nagrobki itp.). Może także prowadzić własną firmę usługową. Polscy fachowcy związani z renowacją zabytków cieszą się dobrą opinią w Niemczech.

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury , konserwacji zabytków, architektury wnętrz, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się w Krakowie, Rzeszowie.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: odpowiedzialność, systematyczność i dokładność, uzdolnienia plastyczne, poczucie piękna i estetyki, sprawność ruchowa, rozróżnianie barw, wyobraźnia przestrzenna, odporność na zmienne warunki pracy.

Gdzie można znaleźć pracę?

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się:

 • ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
 • pracownie architektoniczne,
 • agencje reklamowe,
 • biura projektów,
 • agencje designerskie,
 • własna działalność gospodarcza,
 • firmy budowlano-architektoniczne

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311210