Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Technik budownictwa - nr zawodu 311219

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania określonych robót budowlanych;
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
  2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
  3. Wykonywanie tynków
  4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  1. Sporządzanie kosztorysów
  2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
  2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
  3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
  4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
  5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.


Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311204