Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

1 września 1951 roku

następuje przejecie Technikum Budowlanego przez Ministerstwo Budownictwa. Dyrektorem Technikum Drogowego zostaje mgr Feliks Olesiejuk,dyrektorem Technikum Geodezyjnego - Wiktor Kargol. Trzy technika korzystają ze wspólnego budynku ze względu na opóźnienie budowy dodatkowego skrzydła gmachu.

29 grudnia 1951 roku

Technikum Drogowe zostaje przekazane Ministerstwu Transportu Drogowego i Lotniczego, Technikum Geodezyjne - Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

1 stycznia 1952 roku

Technikum Geodezyjne przyjmuje nazwę Technikum Geodezyjne Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii w Lublinie. Dyrekcje obu szkól - drogowej i geodezyjnej mieszczą się w jednym pokoju. Warunki lokalowe są bardzo trudne.

13 marca 1952 roku

następuje ponowny podział gmachu. W wyniku zawartego porozumienia Technikum Drogowe otrzymało 3 sale na parterze i 8 sal na pierwszym pietrze. We wrześniu tego roku Technikum Budowlane przeprowadza się do wykończonej części gmachu Aleje Racławickie 7.

W 1954 roku

przeprowadzony zostaje remont sali gimnastycznej, szkoła otrzymuje aparaturę filmowa i nowe pomoce naukowe.

31 grudnia 1956 roku

szkoły ponownie przechodzą pod zarząd Ministerstwa Oświaty.

27 czerwca 1957 roku

nauka w technikach zawodowych zostaje przedluzona do 5 lat. Tytul technika uprawnia do podejmowania studiów na wyzszych uczelniach oraz zatrudniania w biurach projektowych, a takze w administracji i przedsiebiorstwach panstwowych.

W latach 1958-59

rozszerzono zakres nauczania przez przyjmowanie absolwentów szkól ogólnokszatlcacych (po maturze) na skrócony okres nauki. Patronat nad szkola obejmuje Wojewódzki Zarzad Dróg Publicznych, Centralny Urzad Geodezji i Kartografii oraz Lubelskie Przedsiebiorstwo Terenowe Lubgal.

1 wrzesnia 1960 roku

dochodzi do formalnego polaczenia Technikum Geodezyjnego i Technikum Drogowego w jedna szkole o nazwie Technikum Geodezyjno-Drogowe w Lublinie.

W 1964 roku

powstaja pracownie - fizyczna, chemiczna, laboratorium drogowe, pracownia geodezyjna i kreslarska oraz klasopracownie - budowy dróg, mostów, jezyka polskiego i rosyjskiego, historii, geografii, matematyki, przysposobienia obronnego, budownictwa.

27 lutego 1965 roku

przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

1 wrzesnia 1969 roku

zostaje uruchomiona Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 8, w której czas nauki trwal 2 lata. Polaczono Panstwowa Szkole Techniczna nr 1 i nr 2 w Policealne Studium Zawodowe.

W 1973 roku

dyrektorem szkoly zostaje mgr Edward Krawczyk, dr Feliks Olesiejuk przechodzi na stanowisko dyrektora Instytutu Ksztalcenia Nauczycieli i Badan Oswiatowych w Lublinie. Nastepuje dalsza modernizacja szkoly - zorganizowano ciemnie fotograficzna, modelarnie, hale maszynopisania, sklepik szkolny, natryski przy sali gimnastycznej, wprowadzono nowa instalacje elektryczna, zmodernizowano pracownie m.in. zakupiono unikalna elektroniczna maszyne cyfrowa GEO-2, adaptery, magnetofony, rzutniki itp.

1 wrzesnia 1972 roku

powstaje Zespól Szkól Zawodowych nr 3. Utworzony ze szkól: Technikum Geodezyjno-Drogowe,Technikum Drogowe na podbudowie Zasadniczej Szkoly Zawodowej, Policealne Studium Geodezyjno-Drogowe, Technikum dla Przodujacych Robotników, wydzial zoczny Policealnego Studium Geodezyjno-Drogowego.

W latach 1972-73

utworzono Technikum Drogowe na podbudowie Zasadniczej Szkoly Zawodowej. Okres nauczania trwal 3 lata. Technikum czynne bylo 6 lat.

W 1974 roku

powolano Technikum dla Przodujacych Robotników na podbudowie Zasadniczej Szkoly Zawodowej oraz po stazu pracy co najmniej 10-letnim, zgodnym z kierunkiem ksztalcenia.

1 września 1975 roku

szkola przyjmuje nazwe Zespól Szkól Geodezyjno-Drogowych. Rozszerzono zakres nauczania w Policealnym Studium Geodezyjnym o wydzial zaoczny (kierunek ten przetrwal 3 lata). Patronatem obejmowaly szkole: Okregowe Przedsiebiorstwo Dróg Publicznych, Komunalne Przedsiebiorstwo Robót Drogowych, Wojewódzkie Biuro Projektów Komunalnych, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Delegatura GUGiK w Lublinie, Komunalne Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych, Okregowe Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

W 1977 roku

rozszerzono zakres nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności ogrodnik terenów zieleni, w Policealnym Studium Zawodowym o specjalnosc maszyny i urządzenia drogowe.

1 września 1978 roku

powstaje Technikum Terenów Zieleni dla Pracujących na podbudowie ZSZ.

W 1983 roku

zostaje powołane Technikum Terenów Zieleni na podbudowie szkoły podstawowej. Kształci techników o specjalności ogrodnik terenów zieleni.

W 1987 roku

powołane jest Technikum Melioracji na podbudowie szkoły podstawowej. W 1994 r. działalność Technikum Melioracji zostaje zawieszona.

W 1991 roku

powstaje zmodernizowana pracownia informatyczna, stale unowocześniana poprzez zakup nowych komputerów i rozbudowę starych.

24 czerwca 1996 roku

formalnie zostają rozwiązane oddziały: Technikum dla Przodujących Robotników, Technikum Drogowe po ZSZ, Zaoczne Policealne Studium Geodezyjno-Drogowe, Techniku Terenów Zieleni dla Pracujących.

W 1996 roku

szkoła zostaje jako jedna z pierwszych w województwie połączona łączem stałym z siecią Internet.