Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE WYNAJMU POMIESZCZENIA POD BAREK

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

W PAŃSTWOWYCH SZKOŁACH BUDOWNICTWA I GEODEZJI

IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

I. Przedmiot ogłoszenia:

 

1. Pomieszczenie na działalność handlowo-usługową z przeznaczeniem na barek i sklepik szkolny świadczący usługi gastronomiczne dla uczniów i pracowników szkoły.

 

2. Powierzchnia przedmiotu ogłoszenia:
- sala sprzedaży i przygotowania artykułów konsumpcyjnych – 36 m2,
- sala konsumpcyjna – 30 m2.

 

3. Lokal użytkowy znajduje się na niskim parterze budynku Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5.

 

4. Lokal jest przeznaczony i przystosowany do prowadzenia działalności handlowej – małej gastronomii.

 

II. Warunki dotyczące przedmiotu ogłoszenia:

 

1. Pomieszczenie na działalność handlowo-usługową z przeznaczeniem na barek i sklepik szkolny będzie świadczyć usługi gastronomiczne dla uczniów i pracowników szkoły w zakresie sprzedaży posiłków gorących, zestawów obiadowych, kanapek, warzyw i owoców, napojów ciepłych i zimnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., Dz. U. nr 1154) oraz artykułów szkolnych i higieniczno-sanitarnych.

 

2. Barek będzie otwarty w obowiązujące dni nauki, w godzinach min. 7.00 – 15.00 oraz poza nimi za zgodą wynajmującego.

 

3. Pomieszczenie przygotowania artykułów konsumpcyjnych i sala sprzedażowa będą wyposażone przez najemcę. Wynajmujący zapewnia dostęp do wszystkich mediów.

 

4. Zachowanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz dostosowanie lokalu do wymogów przepisów ppoż. będzie należało do najemcy.

 

5. Najemca będzie miał obowiązek dbania o czystość i porządek w wynajmowanych pomieszczeniach.

 

6. Najemca będzie pokrywał koszty remontów wynajmowanych pomieszczeń.

 

7. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do:
- ponoszenia opłat z tytułu wykorzystania energii elektrycznej: wg zużycia,
- ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody: wg zużycia.

 

8. Termin płatności: miesięcznie z dołu w terminie określonym na fakturze.

 

9. Okres trwania najmu lokalu – umowa będzie zawarta na okres od 12 do 36 miesięcy od dnia 01.09.2018 r.

 

III. Warunki składania ofert:

 

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach bez oznaczenia oferenta zaadresowanych na adres:
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Al. Racławickie 5,
20-059 Lublin z oznaczeniem:
„Oferta na wynajem lokalu na barek szkolny. Nie otwierać przed 02.07.2018 r.”.

 

2. Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer telefonu/faksu/e-maila,
- wysokość proponowanego czynszu miesięcznego,
- proponowany zestaw artykułów do sprzedaży oraz wykaz posiłków gorących.

 

3. W zależności od formy, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, do oferty należy załączyć:
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- w przypadku spółek prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
- w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - oświadczenie, że zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku wybrania ich oferty zostanie przedłożone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia informacji o wyborze oferty.

 

4. Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.

 

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5, pokój nr 105.

 

2. W wyborze ofert wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do organizatora wyboru oferenta do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5, dnia 2 lipca 2018 r. o godz. 13.00.

 

4. Wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą podanych środków komunikacji. Ogłoszenie o wyborze oferenta zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

przekazane przez Izę Wiszniowską