Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest zapewnianie opieki psychologicznej uczniom, udzielanie wsparcia i porady rodzicom oraz nauczycielom.

W roku szkolnym 2019/2020 psycholog szkolny Agnieszka Filip serdecznie zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli do pokoju numer 21 (na parterze) w godzinach:

 • poniedziałek: 9:00 - 13:00
 • wtorek: 9:00 - 13:00
 • środa: 9:00 - 13:00
 • czwartek: 10:00 - 14:00
 • piątek: 9:00 - 13:00

Telefon: 81 5331092

W ramach swojej pracy psycholog szkolny realizuje następujące działania:

 

1) Współpraca z uczniami:

 1. diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, rozwijanie ich pasji, predyspozycji i zainteresowań;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci indywidualnych spotkań terapeutycznych z młodzieżą doświadczającą:
  • problemów osobistych, o podłożu psychologicznym, natury emocjonalnej itp;
  • problemów rodzinnych;
  • niepowodzeń szkolnych;
  • konfliktów w relacjach z rówieśnikami;
 4. prowadzenie rozmów wychowawczych z młodzieżą wagarującą oraz przejawiającą niewłaściwe zachowania w szkole, łamiącą zasady i regulaminy szkolne;
 5. prowadzenie warsztatów integracyjnych dla młodzieży klas pierwszych;
 6. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 7. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 8. doradztwo w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz planowania ścieżki rozwoju zawodu.

 

2) Współpraca z rodzicami:

 1. służenie pomocą, poradą i konsultacjami w zakresie:
  • problemów okresu dorastania i sposobów ich rozwiązywania;
  • skutecznych metod porozumiewania się z dziećmi i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z nimi;
  • sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi młodzieży;
  • rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 2. prowadzenie indywidualnych spotkań dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole, jego frekwencji, wyników w nauce oraz relacji z rówieśnikami;
 3. poradnictwo w zakresie zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami (od środków psychoaktywnych, od mediów, w szczególności od internetu);
 4. wspieranie w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, udzielanie informacji na temat specjalistycznych poradni, ośrodków działających na rzecz młodzieży i ich rodzin.

 

3) Współpraca z nauczycielami i wychowawcami:

 1. wspieranie w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, pomoc w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań;
 2. wspieranie w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. poradnictwo w prowadzeniu działań wychowawczo – profilaktycznych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy;
 4. konsultacje na temat problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych młodzieży w celu ustalenia wspólnych sposobów oddziaływań;
 5. wspieranie w realizacji działań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 

Wpisany przez Agnieszka Filip