Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Organizacja kształcenia praktycznego

1. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły Budowlanej.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Dla uczniów Branżowej Szkoły Budowlanej zajęcia praktyczne organizowane są w warsztatach szkolnych, na stanowiskach spełniających wymagania standardów na egzaminy w odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu

4. Dla uczniów Technikum zajęcia praktyczne organizowane są w pracowniach szkolnych lub w warsztatach szkolnych, na stanowiskach spełniających wymagania standardów na egzaminy w odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

5. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w grupach. Liczba uczniów w grupie umożliwia realizację programu nauczania dla danego zawodu dopuszczonego do użytku w szkole przez dyrektora szkoły i uwzględnia specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także bazę lokalową i techniczną szkoły.

Podziału uczniów na grupy dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły, w przypadku zajęć realizowanych w warsztatach szkolnych, lub dyrektor szkoły w porozumieniu z pracodawcą, w. w przypadku zajęć realizowanych w przedsiębiorstwach.

6. Szkoła może w razie potrzeb i w miarę możliwości organizować zajęcia praktyczne również w przedsiębiorstwach w ramach współpracy z pracodawcami.

7. Za całokształt funkcjonowania oraz organizację zajęć praktycznych odpowiedzialny jest kierownik warsztatów szkolnych.

8. Zajęcia praktyczne realizowane w pracowniach i warsztatach szkolnych oceniane są przez nauczycieli prowadzących te zajęcia, zgodnie z obowiązującym w szkole WZO. W przypadku realizacji zajęć w grupach lub modułach prowadzonych przez wielu nauczycieli uczeń otrzymuje jedną ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez wszystkich prowadzących a uwzględniającą wszystkie oceny cząstkowe.

9. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne zajęć praktycznych oraz przebieg realizacji podstawy programowej dokumentowany jest przez uczących nauczycieli w dzienniku lekcyjnym.